logo2022ruw-2

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 
1. Koopcontract
Na ontvangst van de bestelling bij pelletwinkel.be - Etecnics bv (navolgend verkoper genoemd) ontvangt de klant een orderbevestiging per email. Zo komt de koopcontract tot stand. Bij de order voor de koop gelden de prijzen van de besteldag, hooguit voor de in de orderbevestiging genoemde periode.
De geleverde goederen blijven t/m volledige betaling eigendom van der verkoper.

 2.Verkrijgbaarheid
Als een product om een reden niet verkrijgbaar is en die buiten de verantwoording van de verkoper ligt, vooral op grond van niet juiste of niet ordelijke voorlevering of als de vraag boven het aanbod ligt, behouden wij ons voor niet of alleen een gedeelte te leveren.

 3. Wijzigingen voorbehouden
Prijsveranderingen, technische wijzigingen, drukfouten of tussenverkoop wordt door de verkoper uitdrukkelijk voorbehouden.

 4. Prijzen
Alle prijzen zijn in EUR incl. BTW en zonder korting te verstaan. Geldig zijn de prijzen op moment van bestelling. De bij koopovereenkomst afgesproken prijzen zijn bindend. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

4.1. Typefouten
De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze website is dan ook onder voorbehoud van typefouten.

5. Betaling en leveringstermijn
Het factuurbedrag moet bij vooruitbetaling op onze bankrekening bijgeschreven zijn. Anders kan er geen levering plaatsvinden. Betaling door middel van het versturen van contant geld is niet mogelijk. Bij verlies zijn wij niet aansprakelijk. Met uitzondering van nadrukkelijk schriftelijke overeenkomsten zijn die bij de orderbevestiging aangegeven betalingstermijnen bindend.

6. Transportschade, tekortkoming, aansprakelijkheid en garantie

6.1 Het risico van het toevallig verloren gaan of tekortkoming van de goederen gaat over op de koper op moment van goederenoverdracht van de gevolmachtigde transportonderneming maar uiterlijk bij overdracht van de goederen aan de koper. Zichtbare schade aan de goederen, ook transportschade moet onmiddellijk aan de verkoper worden gemeld, Telefonisch of per mail uiterlijk binnen 24 uur na levering. Na deze periode zijn alle rechten voor garantie op zichtbare gebreken uitgesloten. Bij natuurproducten kunnen er kleurverschillen zijn, dit is geen tekortkoming.

6.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor schadevergoeding als er sprake is van opzet of grove nalatigheid. De verkoper is ook niet aansprakelijk voor indirecte schade, vooral niet voor gederfde winst.

 6.3 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ononderbroken beschikbaarheid van de pelletwinkel - Etecnics bv en voor technische of elektronische fouten van het online aanbod.

 6.4 De koper is verantwoordelijk voor alle kosten die op contractbreuk terug te voeren zijn. Dat geld ook voor mislukte leveringen als dit voor de verkoper extra kosten met zich meebrengt. Etecnics.be brengt hiervoor een vergoeding in rekening ten hoogte van 10% van de koopprijs, met een minimum van 75,00 euro.

6.5 De garantie op onze site vermelde producten zijn conform de garantiebepalingen van de fabrikanten. U bent dus verzekerd van een veilige aankoop zonder dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit dat u van uw product zou verwachten.
De garantie vervalt als de koper/opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de geleverde zaak, en ook wanneer de koper/opdrachtgever de plaatsingsvoorschriften, behorende bij het geleverde, niet heeft opgevolgd.

7. Aansprakelijkheid van de verkoper
Indien garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is verkoper gehouden binnen 1 week nadat de koper/opdrachtgever pelletwinkel.be - Etecnics bv schriftelijk het gebrek heeft gemeld, zorg te dragen voor herstel, tenzij de producent/toeleverancier daarvoor een andere periode aangeeft. De maatregelen die hiervoor nodig zijn - arbeid en materiële kosten worden door de verkoper gedragen, met uitzondering van het transport naar het bedrijf van de producent deze zijn voor rekening koper. Alle zaken waarop garantie van toepassing is worden bij verkoper dan wel op het bedrijf van de producent/toeleverancier gerepareerd.

 8. Uw recht op teruggave
U kunt uw contract binnen 10 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, e-mail) ontbinden.
De termijn begint na de ontvangst van de goederen. Uw schrijven moet worden gericht aan:
De pelletwinkel ETecnics bv Westlaan 212 8800 Roeselare Tel 003251626169
Van teruggave uitgesloten zijn gebruikte en elektronische artikelen zoals goederen die op wens van de koper zijn besteld of die ondubbelzinnig op de klant afgestemd zijn of die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor teruggave.
In ieder geval moeten de goederen in verkoopbare toestand zijn en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Hierbij gaan de transportkosten ten laste van de koper. Bij verminderde waarde (b.v. door duidelijk zichtbare gebruikerssporen) of bij verlies van de goederen en voor het terugsturen moeten gebruikskosten betaald worden, respectievelijk de waarde van de ontstane schade door de koper te vervangen.

9. Retourzending
Als de goederen niet worden geaccepteerd door de koper hoewel er geen recht op teruggave is (zie punt 8 van de algemene voorwaarden) en het geen garantie betreft, heeft pelletwinkel.be - Etecnics bv het recht op onkostenvergoeding ten hoogte van 10% van de koopprijs, met een minimum van 75,00 euro. Het bewijs van hogere of lagere kosten blijft voorbehouden. Een extra levering van de in uitzondering geretourneerde goederen kan niet worden gegarandeerd.

 10. Tolerantie
Word bezwaar gemaakt tegen de waarden van de DIN-norm dan is er geen gebrek als de afwijking binnen de betreffende DIN-tolerantie ligt.

11. Algemene regelingen
Alle verkopen, leveringen en andere diensten worden uitsluitend verstrekt in overeenstemming met deze voorwaarden. Meer details komen van de koper vóór de bestelling doorgegeven informatie

12. Voor zakelijke kopers
Anders dan door de koper met betrekking naar zijn algemene of inkoopvoorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk uitgesloten.

13. voorbehoud eigendom
Tot aan de volledige betaling blijven de goederen eigendom van de pelletwinkel -Etecnics bv

 14. Bevoegde rechtbank en rechtskeuze
a) De uitvoering voor alle vorderingen die voortvloeien uit het koopcontract bestaande aanspraken en de bevoegde rechtbank voor alle geschillen over het koopcontract is de plaats van de verkoper.
De verkoper heeft echter ook het recht om de koper bij de algemeen bevoegde rechtbank aan te klagen.
b) Voor de rest geldt - ook voor uitvoercontracten - uitsluitend het Belgisch recht zoals overeengekomen. De regels voor internationale verkoop van roerend goederen, in het bijzondere van het UN-kooprecht (CISG) zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Dat geldt ook als de koper in het buitenland is gevestigd.

15. Slotbepalingen, salvatorische clausule
 Mochten bepalingen van deze algemene voorwaarden of een toekomstige erin opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden beïnvloed. Hetzelfde geldt, wanneer blijken zou, dat het contract een regelingsleemte bevat.

Afdrukken