Privacy & Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van onze website

Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, onze privacy statement en de verkoopsvoorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons, E Tecnics BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door E Tecnics BV kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

Wie is E Tecnics BV?

Onze webpagina www.etecnics.be wordt uitgegeven door:
E Tecnics BV
Westlaan 212 8800 Roeselare
Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op via ons contactformulier

Onze Website

E Tecnics BV doet alles binnen zijn mogelijkheden om een vlotte werking, een veilige surfomgeving en een hoge graad van toegankelijkheid voor zijn website te waarborgen. Toch gebeurt het bezoeken van onze site steeds op eigen risico. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt door het gebruik van onze site.

E Tecnics BV heeft het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Op regelmatige tijdstippen wordt de inhoud van de website van E Tecnics BV bijgewerkt en geactualiseerd. Toch is het altijd mogelijk dat je onvolledige of verouderde informatie terugvindt op onze website. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, valt niet onder onze aansprakelijkheid.

Indien onze site content bevat die ingaat tegen de geldende wetgeving, de rechten van anderen schaadt of ongepast is, dan vragen wij dat onze gebruikers dat melden. Zo kunnen we de ongepaste inhoud deels of volledig verwijderen.

Prijzen en productinformatie staan aangeduid onder voorbehoud van fouten eigen aan het systeem: programmeerfouten en typefouten kunnen niet als bindend voor een overeenkomst gezien worden door de gebruiker.

Op deze website staat informatie die kan gedownload worden (teksten, foto’s ,filmpjes, software, enz.) Het downloaden van deze informatie gebeurt steeds op eigen risico. E Tecnics BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van data door het downloaden van deze informatie.

Niet alleen E Tecnics BV heeft verantwoordelijkheid over deze website. Ook jij als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma’s (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.

Links en verwijzingen naar andere websites

Pagina’s van derden waarnaar gelinkt wordt op de site van E Tecnics BV, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier onder meer om hyperlinks, frames, javascripts.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites, noch met de inhoud die op de websites wordt vermeld. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door die websites.

De algemene voorwaarden van de gelinkte websites kunnen verschillend zijn en niet dezelfde waarborgen bieden.

Intellectuele eigendomsrechten

Zowel de inhoud (tekstmateriaal, blogartikels, notities, foto’s, tekeningen, video’s, audiofragmenten, enzovoort) als de technische kant van onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hiervan zijn auteursrecht, softwarerecht en databankenrecht een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Elk geval van schending van onze intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Om uw vragen en/of bestellingen te kunnen opvolgen, moet E Tecnics BV een aantal persoonsgegevens onvermijdelijk opvragen. Zonder het opgeven van jouw persoonsgegevens kunnen we jammer genoeg geen gevolg geven aan uw vraag.

E Tecnics BV verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de bepalingen in ons privacy statement.

Algemene bepalingen

Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëist worden van de bezoeker.

Onze algemene voorwaarden hangen volledig samen met de bepalingen in de Belgische Wetgeving. Onenigheden worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechtbank.

Privacy Statement

Omtrent dit privacy statement

Wij, E Tecnics BV hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

Met dit privacy statement wil E Tecnics BV u informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van ons website www.etecnics.be verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken.

De mogelijkheid bestaat dat dit privacy statement in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden.

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens

De website www.etecnics.be is eigendom van:
E Tecnics BV
Westlaan 212 8800 Roeselare

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt:

Wij, E Tecnics BV verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door E Tecnics BV: Identificatiegegevens:

Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

E Tecnics BV verzamelt persoonlijke gegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijk gegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.

De gegevensverwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten en/of geleverde producten.

Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:

Tijdens het bezoek van de website www.etecnics.be worden er ook gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat om volgende gegevens:

Wanneer u de website bezoekt gaat u akkoord met deze inzameling van statistische gegevens, zoals hierboven vermeld.

De bezoeker verschaft zelf zijn persoonlijke gegevens aan E Tecnics BV en kan daardoor een zekere controle uitoefenen op de inhoud, volledigheid en correctheid van de gegevens. Wanneer mocht blijken dat de gegevens onvolledig of niet correct zijn dan behoudt E Tecnics BV zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent niet uit te voeren.

De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door E Tecnics BV. Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij het gaat om onderaannemers die mee instaan voor de levering van het product of uitvoering van de gevraagde dienst. Deze onderaannemers zullen enkel uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit privacy statement. E Tecnics BV heeft alle nodige juridische en technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

Het gebruik van Cookies

Bij het bezoeken van de website www.etecnics.be kunnen ‘cookies’ op uw schijf worden opgeslagen om de website beter te kunnen afstemmen op de behoeftes van de terugkerende websitebezoeker.

Deze cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden. Wij raden dan ook aan de cookies in te schakelen. Wenst u echter geen gebruik te maken van cookies en deze uit te schakelen dan verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Voor een verdergaande uitleg van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en te verwerken verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Uw rechten

Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

E Tecnics BV verwerkt uw persoonsgegevens steeds als een goede huisvader. Dit omvat onder andere het volgende:

We hebben de nodige technische maatregelen genomen om de risico’s op een onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of de verwerking ervan tot een minimum te reduceren. Bij inbraak op haar informaticasystemen zal E Tecnics BV onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Nadat u het bewijs van uw identiteit hebt geleverd, beschikt u over het recht om van E Tecnics BV te vernemen of uw gegevens worden verwerkt. Indien uw gegevens voorkomen in onze bestanden dan hebt u het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u van uw recht op inzage gebruik wenst te maken, dan zal E Tecnics BV hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@etecnics.be

Onvolledige of foutieve gegevens kunnen steeds worden gecorrigeerd. Het is aan de bezoeker om in de eerste plaats zelf onvolledige of foutieve gegevens aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitvoeren door contact op te nemen met ons. E Tecnics BV zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag.

Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen binnen een redelijke termijn. Het “recht om vergeten te worden” kan echter slechts in de volgende gevallen:

E Tecnics BV oordeelt zelf of aan 1 van bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Recht op bezwaar tegen en het recht op de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen:

U hebt ten allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. E Tecnics BV zal hierna de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij E Tecnics BV dwingende gerechtvaardigde gronden kan aantonen voor de verwerking van de persoonsgegevens die voorrang krijgen op het recht van bezwaar.

U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met ons. E Tecnics BV zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@etecnics.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt als bezoeker het recht om de persoonsgegevens die u aan E Tecnics BV hebt doorgegeven terug te ontvangen in een gestructureerde door machine leesbaar bestand. Bovendien hebt u het recht om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking uitsluitend rust op toestemming van de gebruiker.

U kan uw recht op overdracht uitvoeren door contact op te nemen met ons. E Tecnics BV zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@etecnics.be

Recht op het intrekken van toestemming van verwerking en het recht om klacht in te dienen

U hebt ten allen tijde het recht om toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit verandert echter niets aan de rechtmatigheid tot verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met ons. E Tecnics BV zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@etecnics.be

Bovendien hebt u ook het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door E Tecnics BV bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Cookieverklaring

Cookies

Een cookie slaat info op in de browser op je computer tijdens je bezoek aan een webpagina. Cookies worden gebruikt om je gebruiksgemak te vergroten, bijvoorbeeld door bij een volgend bezoek aan een website je taalkeuze of login te herinneren. Cookies kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Er bestaan diverse soorten cookies: tracking cookies (om uw gedrag op internet te volgen en bij te houden), technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen) en sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen bij het sluiten van uw browservenster).

E Tecnics BV is een Belgische website en handelt volgens de Belgische wet omtrent de elektronische communicatie, in dit opzicht volgt E Tecnics BV de bepalingen hierin omschreven omtrent cookies (wet van 13 juni 2005).

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Als bezoeker van onze website stem je er mee in dat wij cookies gebruiken. Onze cookies zorgen ervoor dat jouw bezoek aan de website vlot en gepersonaliseerd verloopt. Je kan de cookies zelf in- of uitschakelen, maar dan kan je problemen ondervinden bij het surfen op onze site.

De cookies waar E Tecnics BV gebruik van maakt, zijn ongevaarlijk. We gebruiken ze om ervoor te zorgen dat wat je te zien krijgt, toepasselijk is voor jou als bezoeker en om het surfen makkelijker te maken voor jou door bijvoorbeeld taalinstellingen te onthouden.

Welke cookies gebruikt E Tecnics BV?

Enerzijds gebruiken wij sessiecookies die essentieel zijn om onze website te laten werken. Deze kunnen niet worden uitgezet op onze servers.

Daarnaast gebruiken wij ook cookies die niet-essentieel zijn, maar ervoor zorgen dat de site die je te zien krijgt volledig op jouw maat is. Er zijn drie soorten: functionele cookies, analytische cookies en advertising cookies.

Naast onze eigen cookies, maken we ook gebruik van cookies van websites van derden waarop we adverteren.

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die door ons gebruikt worden.

First party cookies

Domein: www.etecnics.be

Naam Type Geldigheidsduur
PHPSESSID Technische cookie voor het bijhouden van sessieinformatie Tot het sluiten van de browser
meldingcookie Deze cookie houdt bij of u het cookiebeleid van deze website hebt aanvaard of niet. Vervalt 1 jaar na akkoord

Third party cookies

Domein: www.etecnics.be

Naam Type Geldigheidsduur
__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Vervalt 2 jaar na ieder bezoek
__utmt Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Vervalt na 10 minuten
__utmb

Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen.

De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Vervalt na 30 minuten na ieder bezoek
__utmc Niet gebruikt in ga.js. Wordt ingesteld voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte dit cookie samen met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie / bezoek. Einde van de browser sessie
__utmz Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker de site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. Vervalt 6 maanden na ieder bezoek

In onze privacyverklaring vind je alle informatie over hoe E Tecnics BV jouw persoonsgegevens verwerkt.

Hoe kan je zelf je cookies instellen?

Je kan ten allen tijde zelf je cookie-instellingen wijzigen in de instellingen van je webbrowser. Voor elke browser zijn er andere handleidingen, die je via onderstaande links kan raadplegen. Ook via de help-functie van je internetbrowser kan je hier een handleiding voor vinden.

Cookie instellingen in Mozilla Firefox

Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer

Cookie instellingen in Google Chrome

Cookie instellingen in Safari

Cookie instellingen in Opera

Je kan de cookies inschakelen of uitschakelen. Voor een optimale gebruikservaring raden wij je echter aan om de cookies in te schakelen.

Welke rechten heb je als bezoeker van onze website?

Als bezoeker van onze website heb je het recht op een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens, maar verwerf je ook een aantal rechten.

Je hebt recht op verzet, wat betekent dat je je bij gewichtige en legitieme gronden mag kanten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je hebt recht op toegang, wat betekent dat je op simpel verzoek mag opvragen of jouw persoonsgegevens worden bijgehouden en/of verwerkt, en of ze al dan niet worden doorgegeven.

Je hebt recht op correctie, wat betekent dat je persoonsgegevens op elk moment en op jouw verzoek steeds gecorrigeerd of verwijderd kunnen worden.

In onze privacy statement kan je meer lezen over jouw rechten en op welke manier je die kan uitoefenen.

Bij vragen of opmerkingen over onze cookieverklaring kan je ons contacteren via info@etecnics.be.

Algemene voorwaarden

1. Koopcontract

Na ontvangst van de bestelling bij www.pelletwinkel.be - Etecnics bv (navolgend verkoper genoemd) ontvangt de klant een orderbevestiging per email. Zo komt de koopcontract tot stand. Bij de order voor de koop gelden de prijzen van de besteldag, hooguit voor de in de orderbevestiging genoemde periode.
De geleverde goederen blijven t/m volledige betaling eigendom van der verkoper.

2.Verkrijgbaarheid

Als een product om een reden niet verkrijgbaar is en die buiten de verantwoording van de verkoper ligt, vooral op grond van niet juiste of niet ordelijke voorlevering of als de vraag boven het aanbod ligt, behouden wij ons voor niet of alleen een gedeelte te leveren.

3. Wijzigingen voorbehouden

Prijsveranderingen, technische wijzigingen, drukfouten of tussenverkoop wordt door de verkoper uitdrukkelijk voorbehouden.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn in EUR incl. BTW en zonder korting te verstaan. Geldig zijn de prijzen op moment van bestelling. De bij koopovereenkomst afgesproken prijzen zijn bindend. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

4.1. De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze website is dan ook onder voorbehoud van typefouten.

5. Betaling en leveringstermijn

Het factuurbedrag moet bij vooruitbetaling op onze bankrekening bijgeschreven zijn. Anders kan er geen levering plaatsvinden. Betaling door middel van het versturen van contant geld is niet mogelijk. Bij verlies zijn wij niet aansprakelijk. Met uitzondering van nadrukkelijk schriftelijke overeenkomsten zijn die bij de orderbevestiging aangegeven betalingstermijnen bindend.

6. Transportschade, tekortkoming, aansprakelijkheid en garantie

6.1 Het risico van het toevallig verloren gaan of tekortkoming van de goederen gaat over op de koper op moment van goederenoverdracht van de gevolmachtigde transportonderneming maar uiterlijk bij overdracht van de goederen aan de koper. Zichtbare schade aan de goederen, ook transportschade moet onmiddellijk aan de verkoper worden gemeld, Telefonisch of per mail uiterlijk binnen 24 uur na levering. Na deze periode zijn alle rechten voor garantie op zichtbare gebreken uitgesloten. Bij natuurproducten kunnen er kleurverschillen zijn, dit is geen tekortkoming.

6.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor schadevergoeding als er sprake is van opzet of grove nalatigheid. De verkoper is ook niet aansprakelijk voor indirecte schade, vooral niet voor gederfde winst.

6.3 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ononderbroken beschikbaarheid van de pelletwinkel - Etecnics bv en voor technische of elektronische fouten van het online aanbod.

6.4 De koper is verantwoordelijk voor alle kosten die op contractbreuk terug te voeren zijn. Dat geld ook voor mislukte leveringen als dit voor de verkoper extra kosten met zich meebrengt. Etecnics.be brengt hiervoor een vergoeding in rekening ten hoogte van 10% van de koopprijs, met een minimum van 75,00 euro.

6.5 De garantie op onze site vermelde producten zijn conform de garantiebepalingen van de fabrikanten. U bent dus verzekerd van een veilige aankoop zonder dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit dat u van uw product zou verwachten.
De garantie vervalt als de koper/opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de geleverde zaak, en ook wanneer de koper/opdrachtgever de plaatsingsvoorschriften, behorende bij het geleverde, niet heeft opgevolgd.

7. Aansprakelijkheid van de verkoper

Indien garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is verkoper gehouden binnen 1 week nadat de koper/opdrachtgever pelletwinkel.be - Etecnics bv schriftelijk het gebrek heeft gemeld, zorg te dragen voor herstel, tenzij de producent/toeleverancier daarvoor een andere periode aangeeft. De maatregelen die hiervoor nodig zijn - arbeid en materiële kosten worden door de verkoper gedragen, met uitzondering van het transport naar het bedrijf van de producent deze zijn voor rekening koper. Alle zaken waarop garantie van toepassing is worden bij verkoper dan wel op het bedrijf van de producent/toeleverancier gerepareerd.

8. Uw recht op teruggave

Je ka je contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, e-mail) ontbinden.

Hiervoor kan je gebruik maken van het herroepingsformulier van het FGOV  Modelformulier herroepingsrecht FGOV
De termijn begint na de ontvangst van de goederen. Uw schrijven moet worden gericht aan:
De pelletwinkel - ETecnics bv Westlaan 212 8800 Roeselare Tel 003251626169  boekhouding@etecnics.be
Van teruggave uitgesloten zijn gebruikte en elektronische artikelen zoals goederen die op wens van de koper zijn besteld of die ondubbelzinnig op de klant afgestemd zijn of die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor teruggave.
In ieder geval moeten de goederen in verkoopbare toestand zijn en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Hierbij gaan de transportkosten ten laste van de koper. Bij verminderde waarde (b.v. door duidelijk zichtbare gebruikerssporen) of bij verlies van de goederen en voor het terugsturen moeten gebruikskosten betaald worden, respectievelijk de waarde van de ontstane schade door de koper te vervangen.

9. Retourzending

Als de goederen niet worden geaccepteerd door de koper hoewel er geen recht op teruggave is (zie punt 8 van de algemene voorwaarden) en het geen garantie betreft, heeft pelletwinkel.be - Etecnics bv het recht op onkostenvergoeding ten hoogte van 10% van de koopprijs, met een minimum van 75,00 euro. Het bewijs van hogere of lagere kosten blijft voorbehouden. Een extra levering van de in uitzondering geretourneerde goederen kan niet worden gegarandeerd.

10. Tolerantie

Word bezwaar gemaakt tegen de waarden van de DIN-norm dan is er geen gebrek als de afwijking binnen de betreffende DIN-tolerantie ligt.

11. Algemene regelingen

Alle verkopen, leveringen en andere diensten worden uitsluitend verstrekt in overeenstemming met deze voorwaarden. Meer details komen van de koper vóór de bestelling doorgegeven informatie

12. Voor zakelijke kopers

Anders dan door de koper met betrekking naar zijn algemene of inkoopvoorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk uitgesloten.

13. voorbehoud eigendom

Tot aan de volledige betaling blijven de goederen eigendom van de pelletwinkel -Etecnics bv

14. Bevoegde rechtbank en rechtskeuze

a) De uitvoering voor alle vorderingen die voortvloeien uit het koopcontract bestaande aanspraken en de bevoegde rechtbank voor alle geschillen over het koopcontract is de plaats van de verkoper.
De verkoper heeft echter ook het recht om de koper bij de algemeen bevoegde rechtbank aan te klagen.
> b) Voor de rest geldt - ook voor uitvoercontracten - uitsluitend het Belgisch recht zoals overeengekomen. De regels voor internationale verkoop van roerend goederen, in het bijzondere van het UN-kooprecht (CISG) zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Dat geldt ook als de koper in het buitenland is gevestigd.

15. Slotbepalingen, salvatorische clausule

Mochten bepalingen van deze algemene voorwaarden of een toekomstige erin opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden beïnvloed. Hetzelfde geldt, wanneer blijken zou, dat het contract een regelingsleemte bevat.

Leverings- en retourbeleid

Verzenden

Je hebt de keuze of je jouw bestelling wilt komen afhalen of wilt laten bezorgen.


De bestelde goederen van grote omvang worden verzonden op een EURO-pallet.
De verzendkosten hiervoor bedragen € 79,00 door geheel België voor een pallet tot 1000kg.

Let op:
Bij uw bestelling kan je aangeven of je gebruik wenst te maken van bezorging.
Extra voordeel bij afhalen: geen transportkosten bij afhaling in magazijn: Westlaan 212 8800 Roeselare

Wat is de levertijd?

Uit voorraad bestelde goederen worden na ontvangst van uw betaling verzonden. Hoewel wij de meest gangbare modellen op voorraad proberen te houden kan het voorkomen dat een product tijdelijk niet leverbaar is.
Je ontvangt bericht van de te verwachten levertijd.

Door wie wordt er bezorgd?

Kleine pakjes worden geleverd door Bpost.

Een pakket tot 32 kg wordt geleverd door GLS parcel.

GLS logistics is een logistieke dienstverlener die actief is in gans het land.
De pelletwinkel – Etecnics bv kan kiezen voor een andere transporteur als dit noodzakelijk en economisch verantwoord zou zijn.

Niet compleet bezorgd of beschadigd afgeleverd, wat te doen?

Zichtbare schade aan de goederen, ook transportschade moet onmiddellijk aan de chauffeur en aan de verkoper worden gemeld, je kan dit doen via e-mail, telefoon, fax of brief, uiterlijk binnen 24 uur na levering.
Na deze periode zijn alle rechten voor garantie op zichtbare gebreken uitgesloten.
Bij natuurproducten zoals speksteen kunnen er verschillen in kleur en structuur zijn, dit is geen tekortkoming.

Annulering en terugsturen van goederen

Als je jouw bestelling wenst te annuleren voor aflevering, dan kan je dit doen via e-mail, fax of brief.  Je kan gebruik maken van het herroepingsformulier om dit te laten weten.

Download hier het modelformulier
Als je jouw bestelling wenst te annuleren na ontvangst van de goederen, neem dan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen contact met ons op via info@pelletwinkel.be

E Tecnics - De pelletwinkel zal het volledige bedrag (minus de verzendkosten) van jouw bestelling na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen via bankoverschrijving terugstorten.
In ieder geval moeten de goederen in onbeschadigde toestand zijn, zonder gebruikerssporen en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Hierbij gaan de transportkosten ten laste van de koper.

Wat zijn de betalingsmogelijkheden?

Makkelijk en snel via internetbankieren.

Het factuurbedrag moet bij vooruitbetaling op onze bankrekening bijgeschreven zijn. Anders kan er geen levering plaatsvinden. Betaling door middel van het versturen van contant geld is niet mogelijk. Bij verlies zijn wij niet aansprakelijk. Met uitzondering van nadrukkelijk schriftelijke overeenkomsten zijn die bij de orderbevestiging aangegeven betalingstermijnen bindend.

Let op!!
De koper is verantwoordelijk voor alle kosten die op mislukte leveringen en weigeringen terug te voeren zijn. De pelletwinkel – Etecnics bv brengt hiervoor een bedrag in rekening van ten minste 10% van de koopprijs., met een minimum van 75,00 euro.

Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van De pelletwinkel 

Wij maken gebruik van cookies

De website van De Pelletwinkel maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het! Meer informatie